Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1.0) 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op én maken integraal onderdeel uit van iedere offerte, aanbieding en/of overeenkomst onder uitsluiting van ieder(s)(e) andere algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor opdrachten waarvoor Solutionfocus.NL door derden is/wordt betrokken. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Mocht een bepaling of gedeelte ervan uit deze algemene voorwaarden teniet gaan, dan blijven de overige 

bepalingen onverkort van toepassing. Ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling, of het gedeelte ervan, overleggen partijen wat daarvoor in de plaats geldt binnen de ‘geest’ van de overeenkomst. 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle offertes van Solutionfocus.NL zijn vrijblijvend van aard, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald. Indien in de offerte geen termijn is gesteld voor aanvaarding, kunnen aan de offerte en/of aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor opvolgende opdrachten.
 1. Solutionfocus.NL is niet gebonden aan haar offertes en/of aanbiedingen, indien deze een (kennelijke) vergissing bevat.
 1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w. en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele reis-, verblijf- en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte en/of aanbieding. 
 1. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkingen in zich heeft, dan komt geen overeenkomst tot stand, tenzij Leergeluk anders aangeeft. 

 

Artikel 3 – De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; de inspanningsverplichting van Solutionfocus.NL 

De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het eigen gedrag, voor het traject én voor de resultaten/ de gevolgen ervan. Solutionfocus.NL is daarvoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, ook niet voor de door de opdrachtgever te nemen/ genomen besluiten c.q. veranderingen in zijn leven of organisatie en/ of de eventuele nadelige gevolgen daarvan. 

 1. Solutionfocus.NL heeft een inspanningsverplichting en zal deze vervullen zoals dat van een zorgvuldig en vakbekwaam coach/ trainer mag worden verwacht.
 1. Solutionfocus.NL is niet aansprakelijk voor schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever. Leergeluk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst/ omzet, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstrategie. 
 1. Indien Solutionfocus.NL (ondanks de uitsluiting ervan ex art. 3.3) aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade én maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag. 
 1. De opdrachtgever vrijwaart Leergeluk voor aanspraken van derden.De opdrachtgever zal Solutionfocus.NL in voorkomend geval zowel in als buiten rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs nodig of gewenst is. 

 

Alle kosten en schade die aan de zijde van Leergeluk in dat verband (zijn) ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 4 – De duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst heeft de duur die partijen overeenkomen óf zij loopt totdat één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt.  
 1. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen, gebeurt dat overeenkomstig de voorwaarden uit de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, met uitzondering wellicht van de financiële afspraken. 3. Indien de opdrachtgever een nieuwe/ andere overeenkomst met Solutionfocus.NL wenst aan te gaan, maken partijen nieuwe afspraken. Zij komen opnieuw de alsdan geldende (wellicht afwijkende) voorwaarden overeen die in een nieuwe offerte, aanbieding en/of overeenkomst worden vastgelegd. 

Artikel 5 – De vertrouwelijkheid 

 1. De opdracht is strikt vertrouwelijk. Over de aard, de strekking en/of de inhoud van de opdracht(gever) of de rapportages/ evaluaties aan de (werkgever van) opdrachtgever of enig andere derde wordt door Solutionfocus.NL geen mededeling gedaan, behoudens de toestemming van de opdrachtgever of de wet haar daartoe verplicht. 2. De opdrachtgever geeft – in aanvulling op lid 1 van dit artikel – reeds nu voor alsdan aan Solutionfocus.NL 

toestemming om geanonimiseerd materiaal uit de opdracht te gebruiken voor opleidingen, cursus, studie, intervisie of andere (intercollegiale) doeleinden. De identiteit en de persoonsgegevens zullen daarbij uiteraard niet vermeld worden. 

Artikel 6 – Het intellectuele eigendom

1. Het intellectueel eigendom van alle gebruikte en/ of ter beschikking gestelde formulieren, oefeningen, programma’s, modellen en andere (les)materialen ter uitvoering van de overeenkomst of ondersteuning van het traject – van welke aard dan ook – zijn en blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Solutionfocus.NL.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om het materiaal te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken voor enig ander doel dan ten behoeve van zijn eigen opdrachtovereenkomst bij Solutionfocus.NL. Afwijking van dit verbod kan slechts middels uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solutionfocus.NL.

3. Op overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever direct een (contractuele) boete van € 250,– per overtreding en iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag heeft te gelden, onverminderd het recht van Solutionfocus.NL om aanvullende schadevergoeding te vorderen. In dit geval moet gedacht worden aan misgelopen opdrachten, maar is daartoe niet beperkt. 

Artikel 7 – Betalingen

1. Solutionfocus.NL factureert in beginsel periodiek maandelijks achteraf. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Solutionfocus.NL aangegeven wijze en plaats. Solutionfocus.NL is gerechtigd om een voorschot of depot te vragen voor de te verrichten werkzaamheden.

2. Solutionfocus.NL is gerechtigd om (in het voren) ontvangen bedragen te verrekenen met (toekomstige) betaling(sverplichtingen).

3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd om haar betalingen op te schorten, te verrekenen of anderszins achter te houden. Indien tijdige en/of volledige betaling achterwege blijft, verbeurt de opdrachtgever direct een contractuele boete van 2% per dag(deel) van het verschuldigde, met een minimum van € 50,– per dag(deel), dat zij met betaling in verzuim is. Bovendien is de opdrachtgever verplicht alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. 

Artikel 8 – Het einde van de overeenkomst

1. De opdracht eindigt na ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn, of na ommekomst van de overeengekomen verlenging. Solutionfocus.NL zal het (digitale) dossier van de opdrachtgever vijf jaren bewaren. Daarna kan/ zal het worden vernietigd. De overeenkomst kan door partijen gezamenlijk in goed overleg worden beëindigd.

2. Indien de overeenkomst niets bepaalt over beëindiging kan de overeenkomst eenzijdig worden beëindigd, indien een partij dat wenst om haar moverende redenen. Indien de opdrachtgever eenzijdig beëindigt, is schriftelijke opgave van reden(en) vereist. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd bij de bevoegde Nederlandse rechter uit de vestigingsplaats van Solutionfocus.NL, doch zulks pas nadat partijen het geschil hebben geprobeerd op te lossen met behulp van een onafhankelijke MfN-registermediator. 

SolutionFocus.NL, Villapark 7 3051 BP , Rotterdam 

Kvk: 56045794. Btw no: NL132757060B01 

GEINTERESSEERD?

Heel simpel. Je belt Sieds en jullie maken een afspraak, online, telefoon of live. Kost niets. En soms vraag je hem om een offerte. Kost ook niets. Wij willen dat je je  nergens toe verplicht voelt. En natuurlijk zien we je graag als klant. Maar eerst maar eens kijken of het iets voor je is

Afspraak maken?

Bel 06 22 56 28 68 of mail naar sieds@solutionfocus.nl